Ar 25 a 26 Ionawr, bydd cyfle i’r cyhoedd weld a thrafod y cynlluniau cyffrous sy’n cael eu cynnig i ddatblygu gweithdai crefftwyr ar Gei Llechi fel rhan o’r gwaith cyffrous o adfywio’r glannau yng Nghaernarfon,

Mae cynlluniau Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon i gael gwell defnydd o Gei Llechi ac o’r hen adeiladau sydd yno’n cynnwys creu 17 o unedau a fydd yn cael eu rheoli gan Galeri Caernarfon Cyf.   Fis Ebrill 2016, llwyddodd yr Ymddiriedolaeth i gael grant datblygu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri sydd, ar ben arian o Rhaglen Trechu Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru yn cael ei reoli gan Gyngor Gwynedd, wedi’i alluogi i baratoi cynlluniau busnes a dyluniadau manwl i drawsnewid yr adfeilion sydd ar Gei Llechi yn gyfres o weithdai bychain i grefftwyr.   Fis Mawrth eleni, bydd cais ail rownd am £3 miliwn yn cael ei gyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri a disgwylir penderfyniad fis Mehefin.

Bydd arddangosfa ac “am dro” ddigidol o Safle’r Ynys, neu Gei Llechi, fel y gelwir y datblygiad, yn swyddfeydd Ymddiriedolaeth yr Harbwr ddydd Mercher 25ain o 11.00am tan 4.30pm ac yn Galeri ddydd Iau 26 o 10.30am tan 4.30 p.m.

Mae prosiect Cei Llechi’n rhan o gynllun ehangach £15 miliwn Menter Glannau Caernarfon sy’n cynnwys gwella Galeri, datblygu adeilad newydd fel gorsaf i Reilffordd yr Ucheldir, datblygu cysylltiadau seilwaith a gwella darpariaethau Castell Caernarfon i ymwelwyr.

Mae’r pecyn ariannu arfaethedig ar gyfer datblygu Safle’r Ynys yn cynnwys cyfraniadau Rhaglen Trechu Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru ac Arian Cyfatebol a Dargedir, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cyngor Gwynedd ac Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon.

Os llwyddir i gael pob caniatâd a’r arian sydd ei angen, gobeithir y gallai Cei Llechi fod ar gael i denantiaid erbyn mis Ionawr 2020.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Pat Jones, Gweinyddwr Prosiect, Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon.
pa@caernarfonharbour.org.uk, 07743 654 669