Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Bron i flwyddyn a hanner ers sefydlu STAMP, atgoffâd  o bwrpas y prosiect a sut mae’n ffitio i mewn i’r cynllun gwelliannau ehangach yng Nghaernarfon.

Mae STAMP yn rhan o Fenter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – rhaglen uchelgeisiol ac arloesol o brosiectau sydd, ar y cyd, yn anelu i atgyfnerthu bywiogrwydd a gwahanolrwydd y dref, sy’n darparu cyfleoedd i’w thrigolion ac ymwelwyr drwy weithio gydag asedau unigryw presennol Caernarfon. Y deilliant yr ydym yn anelu amdano yw i atgyfnerthu statws Caernarfon fel prif gyrchfan ddiwylliannol Gogledd Cymru.

Arweinir y fenter gan Gyngor Gwynedd, ac mae’n dod a nifer o asiantaethau at ei gilydd, yn cynnwys Cadw, Cyngor Celfyddydau Cymru, Antur Waunfawr, Gisda, Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru, Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon a Galeri Caernarfon.

Sicrhawyd y cyllid ar gyfer y fenter yn Nhachwedd 2014, pan dderbyniodd Cyngor Gwynedd £1m o Gronfa Trechu Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

Rôl STAMP o fewn y fenter yw i ddod a mwy o ‘ymdeimlad o le’ ac i hyrwyddo perchnogaeth gymunedol o ofodau lleol, drwy’r celfyddydau a thrwy gymryd rhan ystyrlon,  cyfranogiad a thrafodaeth gyda phobl leol. Anelwn i gyfoethogi adfywiad Caernarfon drwy gomisiynu a daparu cynnwys artistig, sydd yn cael ei gyflawni drwy nifer o brosiectau STAMP:

Gefail yr Ynys

Wedi agor yr hen efail ar Safle’r Ynys ar lan y dŵr yng Ngaernarfon, mae STAMP yn gweithio gydag artistiaid a gweithwyr metel i darparu cyrsiau hyfforddi mewn agweddau gwahanol o waith metel. Mae Safle’r Ynys yn cael ei ailddatblygu i greu stiwdio a gofod manwerthu ar gyfer artistiaid a gwneuthurwyr.

Siopau Tre’r Cofis

Creodd Brosiect Siopau Tre’r Cofis dros 100 o ddarnau o waith celf bychain yn olrhain hanes siopau yng Nghaernarfon. Arweiniwyd y prosiect gan yr artist Luned Rhys Parri, fu’n gweithio gyda’r ffotograffydd Dewi Glyn a’r hanesydd lleol Emrys Llewelyn.

Mae gen i Go’

Mae Mae gen i Go’ yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol sydd yn arwain trigolion ac ymwelwyr ar deithiau synhwyraidd o amgylch Caernarfon. Cyfwelodd Gisda bobl o Gaernarfon gan ofyn iddynt am olygfeydd, synau, arogleuon, blasau a theimladau maent yn gysylltu â gwahanol rannau o’r dref. Yn y llefydd y soniwyd amdanynt gan y cyfweleion, bydd codau QR, a phan maent yn yn cael eu sganio gan ffôn clyfar bydd y codau yn gwneud i’r ffôn chwarae recordiad  o‘r cyfweliad.

Castell / Castell02

Drwy weithio gydag artistiaid lleol, mae STAMP yn trefnu penwythnosau o arddangosfeydd celf yng Nghastell Caernarfon yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon. Mae’r arddangosfeydd yn cynnwys perfformiadau, cerfluniau a gwaith cyfrwng-cymysg, sydd oll yn ymateb i leoliad a hanes unigryw y castell ac yn dathlu’r  pensaernïaeth.

CARN

Cydweithfa o artistiaid lleol, yn cael eu harwain gan yr artist rhyngwladol blaenllaw, Bedwyr Williams, sydd yn byw yng Nghaernarfon. Mae CARN yn gysylltiedig â nifer o brosiectau artistig yn y dref, a rhan o’u gwaith fydd i hyrwyddo’r celfyddydau yn ardal Caernarfon gyda’i aelodau yn creu gwaith celf o wahanol fathau ledled y dref.

Os hoffwch wybod mwy am waith STAMP, cysylltwch â ni drwy unrhyw un o’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu ymunwch â’n rhestr bostio – cewch ddolenni i’r rhain i gyd ar waelod tudalen hafan y wefan yma.