Prosiect cydweithredol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Stamp ac Addo yw’r cyfnod preswyl hwn.

Bwrsari: £2,000 am 1 mis, yn cychwyn mis Gorffennaf 2017

Dyddiad cau ceisiadau: 16eg Mehefin 2017

Rydym yn gwahodd ceisiadau oddi wrth artistiaid a gwneuthurwyr â dull cydweithredol/cyfranogol o fynd ati i ymgymryd â’r cyfnod preswyl hwn yn yr efail yng Ngefail yr Ynys yng Nghaernarfon.

Mae’r cyfnod preswyl yn ceisio ymchwilio i botensial Gefail yr Ynys fel adnodd a lle celf i Gaernarfon. Nod y cyfnod preswyl yw dwyn sylw at bwysigrwydd ehangach arfer celfyddydol yn y gymdeithas yng Nghymru. Bydd gweithio gyda’r gymuned ehangach ac, yn benodol, gydag aelodau CARN (Rhwydwaith Adfywio Celfyddydau Caernarfon), sef grŵp o artistiaid, sefydliadau ac aelodau’r gymuned sy’n ymddiddori yn natblygiad parhaus y celfyddydau yng Nghaernarfon. Gellir cael mwy o wybodaeth am CARN yn http://www.stamp.cymru/cy/CARN/

Yr Artist

Rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio mewn gefail fydd yr artist/ dylunydd/ gwneuthurwr, ond ni fydd o reidrwydd yn weithiwr metel profiadol. Mae gennym ddiddordeb mewn derbyn cynigion oddi wrth artistiaid sydd ag arfer wedi’i hen sefydlu sydd â diddordeb mewn dylunio, pensaernïaeth, amgylchedd neu grefft cyfoes a chyda phrofiad blaenorol o weithio gydag eraill i ddatblygu syniadau. Ethos o arfer cydweithredol ac ymgysylltu sydd bennaf.

Mae’r cyfle yn agored i Artistiaid Rhyngwladol ac Artistiaid y DU.

Cefndir

Mae’r cyfnod preswyl hwn yn rhan o Stamp, sef prosiect tair blynedd a gefnogir gan raglen strategol Creu Cymunedau Cyfoes Cyngor Celfyddydau Cymru sydd â’r nod o roi modelau newydd o syniadau adfywio a chydweithio ar brawf trwy’r celfyddydau (http://www.arts.wales/arts-in- wales/ideas-people-places/stamp?diablo.lang=cym). Mae’r prosiect wedi denu nawdd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ailddatblygu adeiladau sy’n dadfeilio ar safle Cei Llechi yn ardal grefftau newydd; mae Gefail yr Ynys yn un o’r adeiladau hyn.

Mae’r rhaglen yng Ngefail yr Ynys yn ceisio rhoi modelau cyflwyno cyfleusterau gweithio metel cymunedol yng Nghaernarfon a’r cyffiniau ar brawf, wrth ddangos galw am y cyfleusterau hyn a chynnig model fusnes hyfyw. Mae cyfle i ymestyn arfer a meddwl celfyddyd cyfoes yn yr ardal yn rhan annatod o’r prosiect.

Y Safle

Bydd yr artist yn gallu defnyddio lle hyblyg yng Ngefail yr Ynys, y gellid ei ddefnyddio fel stiwdio/gweithle/man cyfarfod/galeri. Mae’n bosib y bydd safleoedd dros dro eraill yng Nghaernarfon hefyd ar gael i’w defnyddio yn ystod y prosiect.

Cartref gwaith haearn Brunswick oedd Gefail yr Ynys am dros ganrif o 1906 hyd nes iddyn nhw symud i safle mwy ar ymylon y dref. Heddiw, mae yno ddwy efail a lle i weldio ar gyfer gweithio metel, pabell gwneud gemwaith, pabell ar gyfer cyfarfodydd a chyflwyniadau, ystod o gyfarpar ar gyfer gweithdai gweithio metel syml, gan gynnwys cyfarpar weldio, eingionau, meinciau gemwaith
ac offer llaw.

Mae hanes hir i dref Caernarfon, sy’n annedd ers y cyfnod cynhanesyddol. Mae’n enwog am lwythi Celtaidd, y gaer Rufeinig yn Segontium a Chastell Caernarfon, un o’r amddiffynfeydd mwyaf ac ymhlith y mwyaf mawreddog a adeiladodd y Saeson yng Nghymru. Erbyn heddiw, mae’r castell a muriau’r dref yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd a chyda harbwr Caernarfon a’r marina, dyma brif atyniad twristiaeth arfordir Gogledd Cymru. Yma mae’r ganran fwyaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.

Y Prosiect

Y cyntaf o dri cyfnod preswyl yw’r prosiect hwn (pob un â chyfnod preswyl ar y cyd a gynigir i artistiaid a gwneuthurwyr sy’n byw yng Ngwynedd ac ar ddechrau eu gyrfa ac yn cychwyn dod yn amlwg). Bwriadwn ymchwilio i bosibiliadau gwneud cyfoes mewn lleoliad o’r fath a dwyn sylw at ddatblygiad y safle fel adnodd cymunedol. Bydd yr artist a benodir yn mentora’r artist o Wynedd yn ogystal â rhannu eu harfer gyda’r gymuned gelfyddydol ehangach trwy ddigwyddiadau fel sgyrsiau, arddangosfeydd ac arddangosiadau. Bydd sefydliadau lleol fel Antur Waunfawr, sef menter gymdeithasol flaengar sy’n rhoi cyfleoedd gwaith ac hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu yn eu cymunedau eu hunain a Gisda, sy’n darparu cefnogaeth a llety i bobl ifanc digartref yn yr ardal yn bartneriaid allweddol yn y rhaglen breswyl.

Y cynnig, felly, yw cyflogi artist am gyfnod o fis i gryfhau cysylltiadau â phrosiectau allanol yn lleol ac yn rhanbarthol ac i weithio gydag Addo, CARN a’r gymuned ehangach yng Nghaernarfon er mwyn ymchwilio i rai o’r syniadau hyn.

Nodau ehangach y prosiect yw codi proffil Gefail yr Ynys, datblygu perthnasoedd rhwng grwpiau sydd eisoes yn bodoli a phartneriaid prosiect, archwilio ffyrdd y gallai artistiaid gyfrannu at ddatblygu’r sefydliad ifanc a’i gyfleusterau a datblygu ffyrdd o wneud hyn.

Deilliannau

Mae deilliannau o bwys y cyfnod preswyl yn agored, ond gallen fod ar ffurf gweithiau celf dros dro neu gynigion i archwilio hanes pensaernïol y safle a’i rannu trwy gelf gweledol cyfoes. Gall digwyddiadau fel arddangosfeydd, gweithdai, sgyrsiau, seminarau a theithiau fod yn elfennau allweddol yn y prosiect.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos:

  • Gwreiddioldeb creadigol a phroffesiynoldeb yn eu gwaith
  • Y gallu a’r dymuniad i weithio’n gydweithredol gydag artistiaid eraill, y cyhoedd a phartneriaid eraill fel rhan o’u harfer creadigol
  • Parodrwydd i drochi eu hunain ym mywyd a diwylliant yr ardal
  • Y gallu i weithio mewn partneriaeth a dealltwriaeth o’r materion, y pryderon a’r cyfleoedd sy’n deillio o hyn
  • Rhaid i’r artist fod yn ymwybodol o’r cyfreithiau ynghlwm â gweithio gyda phlant a chydag oedolion agored i niwed a chydymffurfio â nhw; pe baen nhw’n cynnal gwaith o’r fath fel rhan o’r cyfnod preswyl bydd gwiriad DBS yn ofynnol
  • Pe bai’r artist yn creu/gosod gweithiau celf, rhaid i’r artist roi tystiolaeth o yswiriant indemniad cyfredol a phriodol yn berthnasol i’r artist yn bersonol ac i unrhyw wrthrych/au i’w creu.

Talu

Bydd yr artist a ddewisir yn derbyn rhandaliadau fel tâl, y manylion i’w cytuno ar adeg y penodiad. Mae’r ffi hwn yn cynnwys yr holl gostau teithio, costau byw a chyfarpar a deunyddiau stiwdio (ar
wahân i’r rheiny y bydd yr efail yn eu cynnig).

Sut i Wneud Cais:

I wneud cais am y cyfnod preswyl hwn, anfonwch yr wybodaeth a ganlyn at commissions@addocreative.com erbyn 5yh 16eg Mehefin 2017, gan nodi ‘AiR National/International’ ar eich e-bost:

  • Hyd at 10 delwedd digidol mewn dogfen PDF neu gyflwyniad Powerpoint, neu Showreel hyd ar 10 munud o hyd. Dylid rhifo’r holl waith gan gynnwys pennawd, dyddiad, mesuriadau a chyfrwng;
  • CV cyfredol;
  • Llythyr cais byr yn amlinellu pam eich bod â diddordeb yn y cyfle hwn, a sut mae’n berthnasol i’ch arfer chi;
  • Dau lythyr yn cefnogi.

Wrth anfon ffeiliau mawr (dros 4MB), darparwch hyperddolenni at ffeiliau ar-lein neu Drop Box yn cynnwys y ffeiliau. Ni dderbynnir gwybodaeth a gyflwynir mewn fformatau eraill.

Sylwch nad oes angen cynnig prosiect cadarn arnom yn y cam hwn gan ein bod yn rhagweld y bydd manylion gweithgareddau i’w cynnal fel rhan o’r cyfnod preswyl yn cael eu datblygu ar ôl cyfnod o ryngweithio gyda’r ardal, y gymuned a rhanddeiliaid allweddol. Fodd bynnag, mae gennym ddiddordeb yn sut byddai eich arfer presennol yn cael budd o gyfnod preswyl yn Gefail yr Ynys, a’r hyn a ddenodd chi at wneud cais.

Y Broses Ddethol: Bydd panel o randdeiliaid allweddol cysylltiedig â Phrosiect Gefail yr Ynys yn creu rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfweld o’r ceisiadau a dderbynnir. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaernarfon ar 23ain Mehefin 2017. Rhaid i ymgeiswyr fod ar gael i’w cyfweld ar y dyddiad hwn. Bydd hyd at £100 yr artist ar gael i dalu costau teithio i gyfweliad. Efallai y gellir trefnu cyfweliadau trwy Skype. Yn ystod y cyfweliad, disgwylir i ymgeiswyr siarad yn fwy manwl am eu gwaith a’u prosesau gweithio a’r dull o fynd ati y maen nhw’n rhagweld ar gyfer y cyfnod preswyl.

Os oes gynnoch chi unrhyw ymholiadau o ran y broses recriwtio, anfonwch e-bost at tracy@addocreative.com

Gwybodaeth Bellach: www.addocreative.com

Manylion Cyswllt: Ymholiadau a gwybodaeth bellach: os oes gynnoch chi ymholiadau pellach am y cyfle hwn, cysylltwch â: Tracy Simpson, Addo, 07890203218, commissions@addocreative.com