Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad fod Cronfa Treftadaeth y Loteri (CTL) wedi clustnodi £3.3miliwn pellach i gefnogi adfywiad Safle’r Ynys a leolir yng nghyn safle Cei Llechi yng Nghaernarfon i’w drawsnewid i mewn i gyrchfan siopa a thwristiaeth addas ar gyfer crefftwyr heddiw.

Mae Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon eisoes wedi derbyn cefnogaeth ariannol o’r CTL yn ogystal â Chronfa Taclo Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad y safle fel rhan o Fenter Adfywio Glannau a Thref Caernarfon, sy’n cynnwys Cyngor Gwynedd, Cadw, Llywodraeth Cymru a phartneriaid.

Fel rhan o’r Fenter Adfywio ar gyfer y Dref, mae gwaith yn mynd rhagddi gyda nifer o brosiectau ar hyd y Glannau ac yn y Dref i sicrhau fod Caernarfon yn adeiladu ar ei chryfderau i wireddu ei photensial fel cyrchfan rhyngwladol eiconig gyda’r Castell 13fed ganrif Safle Treftadaeth Byd yn gefndir anhygoel iddo.

Un o’r prosiectau yma yw STAMP Caernarfon – ariennir gan brosiect Creu Cymunedau Cyfoes Cyngor Celfyddydau Cymru a edrychir i integreiddio artistiaid, celf a’r gymuned o fewn y datblygiadau adfywio ehangach o ddatblygu hen adeiladau a lleoliadau penodol. Mae’r prosiect wedi gweithio gyda’r gymuned ac artistiaid Something & Son i feddwl am ffyrdd i gychwyn ail ddefnyddio’r safle. Llwyddwyd i ddal dychymyg y gymuned fel rhan o’r prosiect a chafwyd adborth gryf eu bod eisiau gweld defnydd o’r Efail unwaith yn rhagor, gan arwain ar ail-gynnau’r Efail am y tro cyntaf ers degawd nos Fercher, 11 Mai.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet dros yr Economi Cyngor Gwynedd:

“Mae Caernarfon yn dref gyda cyfoeth hanesyddol ac iddi asedau treftadaeth a diwylliannol cryf, ac rydym eisiau sicrhau fod ganddi ddyfodol lewyrchus llawn addewid. Mae’r Cyngor, ochr yn ochr a’i phartneriaid ym Mhartneriaeth y Glannau a’r Dref wedi gweithio’n ddi-baid i wireddu’r datblygiadau hyn ac mae’n galonogol gweld fod y gwaith hynny yn dechrau dangos.

“Mae’r datganiad hwn yn gam sylweddol ymlaen i ddyfodol Safle’r Ynys, ac mae’r gwaith presennol i ail-gynnau’r efail yn tanlinellu potensial y safle i weithio fel catalydd i ysgogi adfywiad holl ardal y Glannau.”

Bydd Diwrnod Agored ar y safle yn ystod Gwyl Fwyd Caernarfon, Dydd Sadwrn 14 Mai rhwng 10am a 5pm, croeso cynnes i bawb.

Am wybodaeth bellach am Fenter Adfywio Glannau a Thref Caernarfon, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/AdfywioCaernarfon