Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Rydym yn dymuno penodi artist neu gydweithfa o artistiaid i weithio’n gydweithredol ar dri o’r cynlluniau yng Nghaernarfon, i sicrhau cydlyniad a chysondeb yr elfen artistig drwy gydol a rhwng y datblygiadau. Yn ddelfrydol, dymunwn weld yr artist yn:

    • dylanwadu’r timau dylunio, gan roi mewnbwn i ddyluniadau a syniadau presennol, a sicrhau bod ymyriad artistig yn cael ei ystyried yn rhan annatod o broses y datblygiad.
    • dylunio addasiadau neu ychwanegiadau i’r dyluniadau presennol, gan ychwanegu gwerth i elfennau a deunyddiau hanfodol neu ymarferol
    • cydweithio gydag artistiaid lleol i wneud ymyriadau artistig ar draws y cynlluniau
    • cyfrannu at ddatblygu rhaglenni cyfranogol cyhoeddus ar gyfer amrediad o gynulleidfaoedd gwahanol

Cynllun 1: Safle’r Ynys
Mae Safle’r Ynys yn grŵp o adeiladau sydd wedi’u lleoli ar lannau Caernarfon, a elwir yn Cei Llechi. Mae’r safle’n cynnwys adeilad yr Ymddiriedolaeth Harbwr, sydd hefyd yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd, ynghyd â chasgliad o adeiladau eraill sydd ar wahân ac sydd wedi dadfeilio a’u clirio’n rhannol.

Bydd y datblygiad arfaethedig yn dod â Safle’r Ynys yn ôl i fywyd drwy greu cyfres o weithdai crefftwyr gyda siopau manwerthu cysylltiedig ynghyd â nifer fechan o lety gwyliau.

Cynllun 2: Adeilad terfynfa’r orsaf newydd
Gyda dros 100,000 o ymwelwyr y flwyddyn, mae terfynfa Rheilffordd Ucheldir Cymru yn borth allweddol i Gaernarfon; fodd bynnag, mae’r profiad o gyrraedd y dref yn cael ei ddifetha gan y ddarpariaeth a’r cyfleusterau sydd ar gael yn y derfynfa. Mae Astudiaeth Dichonolrwydd a Dyluniadau Cysyniadol wedi’u paratoi i ddatblygu adeilad terfynfa newydd a fydd yn rhoi profiad llawer gwell i ymwelwyr ac yn rhoi cyfleoedd i gysylltu’r orsaf â chalon y dref.

Cynllun 3 : Mynediad a Chysylltiadau
Ar hyn o bryd, mae dyluniadau cysyniadol ar gyfer gwella’r cysylltiadau i gerddwyr a) o’r Castell a’r Maes i lawr tuag at Safle’r Ynys a hefyd b) rhwng Safle’r Ynys a’r Orsaf Reilffordd, yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.

Cyllideb y prosiect yw £45,000 + TAW. Mae’r ffi hwn yn cynnwys teithio, llety ac unrhyw gostau a godir.

Er mwyn gwneud cais am y prosiect, anfonwch ddelweddau o’ch gwaith blaenorol fel dogfen PowerPoint neu PDF gyda rhestr o ddelweddau, CV byr a llythyr yn amlinellu eich diddordeb yn y prosiect hwn. Dylech gynnwys manylion cyswllt dau ganolwr hefyd.

Cyfeiriad postio ar gyfer ceisiadau: Celfwaith, 7 Pontfaen, Caerdydd, CF23 7DU.

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth, 3ydd o Ionawr, 2017.

Cyfeiriad e-bost ar gyfer ceisiadau: mererid@celfwaith.co.uk (dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau yma)

BRIFF Llawn i’w gael ar http://www.celfwaith.co.uk/cy/commissions/artist-arweiniol-i-weithion-strategol-gyda-thri-phrosiect-yng-nghaernarfon