Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/20/d553595066/htdocs/stamp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

1. QR Codes

Mae’r elfen yma yn ran anferth o’r prosiect.

Dyma sut bydd trigolion a thwristiaid yn cael mynediad i atgofion synhwyrol pobl am Gaernarfon. Bydd QR cod unigryw yn cael ei greu ar gyfer pob recordiad ac yna yn cael eu gosod yn yr union fan sy’n cael ei grybwyll yn yr atgof fel bod unrhyw un yn gallu ei sganio a gwrando ar y recordiad. Yn ystod cyfnod y project bydd mwy a mwy o QR cod yn cael eu gosod yn eu lleoliadau tra bod mwy a mwy o’r atgofion yn cael eu recordio, fel bod rhwydwaith o atgofion yn datblygu. Y gobaith erbyn diwedd y project yw bod map yn cael ei ddylunio ar gyfer y wê a fydd yn nodi lleoliadau’r holl QR cod o amgylch Caernarfon i gyd.

Ein bwriad oedd crafu’r QR cod mewn i lechi gan ddefnyddio lazer cutter, ond mae’r gost o wneud hynny am fod yn rhy uchel ac rydym yn teimlo fel ni fydd eu edrychiad gorffenedig yn ddigon trawiadol ar gyfer anghenion y project. Rydym yn ffafrio agwedd mwy ‘guerilla’ a fydd yn codi cwestiynau a thynnu llygaid pobl o bob oed, er enghraifft ‘clean/ reverse graffiti’ a ‘rainworks’. Rydym yn gwahodd aelodau o CARN i feddwl am ffordd o roi’r QR cod ar strydoedd Caernarfon mewn ffordd sy’n gweddu ein hanghenion ar gyfer y project ac sy’n mynd i ddenu gymaint o bobl â phosib i’w sganio ac i wrando ar yr atgofion. Y gobaith yw bydd 70 i 100 o atgofion yn cael eu casglu – pob un gyda QR cod ei hun.

Dyddiad cychwyn + diwedd

Mae’r broses o recordio atgofion wedi cychwyn yn barod felly hoffem allu cychwyn ar greu’r codau QR cyn gynted â phosib. Bydd recordio’r atgofion yn digwydd yn gyson hyd at gychwyn Ebrill felly bydd angen i codau QR fod yn cael eu creu hyd at tua ail wythnos Ebrill *** Gall dyddiadau newid***

2. Tafluniadau

Rydym yn gweithio gyda’r crëwr ffilmiau Eilir Pierce yn ystod Mae Gen i Go’. Bydd Eilir yn ffilmio pob agwedd o’r prosiect a bydd y deunydd yn cael ei ryddhau ar ffurf ffilmiau byrion ar gyfer y we fel ffordd o hyrwyddo’r prosiect. Yn ogystal â defnyddio’r we ar gyfer y pwrpas yma hoffem ddefnyddio ffyrdd mwy amgen i ddangos y deunydd ffilm, yn enwedig ffilmiau o rai o’r cyfranwyr yn adrodd eu atgofion synhwyrol. Rydym yn gwahodd aelodau CARN i greu cyfres o dafluniadau gan wneud defnydd o ddeunydd ffilm Eilir ac yna eu dangos ar rai o adeiladau Caernarfon gyda’r nos. Rydym yn gobeithio cael y tafluniadau yn digwydd yn ystod y 3 nos Sadwrn sy’n arwain i fyny ar berfformiad terfynol y prosiect, sef y Labyrinth Synhwyrol. Os yn llwyddiannus, rydym yn credu bydd y cyfrwng yma o hyrwyddo’r prosiect yn cyd-fynd yn wych gyda’r elfen ‘guerilla’ o gyflwyno’r codau QR.

Dyddiad cychwyn + diwedd

Gall yr artist gychwyn ar y gwaith ym mis Mawrth. Bydd y tafluniadau yn cael eu dangos ar y 1af, 8fed a’r 15fed o Ebrill.*** Gall dyddiadau newid***

3. Arddangosfa portreadau

Rydym yn anelu i gasglu dros 70 o atgofion synhwyrol yn ystod mis Chwefror a Mawrth – rhain i gyd gan gymeriadau o bob oed a chefndir gyda chysylltiadau â Chaernarfon. Hoffem weithio gyda ffotograffydd ar arddangosfa o bortreadau trawiadol o’r cyfranwyr. Gall y portreadau yma fod o’r bobl yn eu cartrefi neu o fewn lleoliadau penodol sydd ynghlwm a’u hatgofion. Bydd y ffotograffau yn cael eu harddangos yng nghaffi Te a Chofi, Caernarfon ac yn aros i fyny yn y caffi tan o leiaf mis Awst ac yna’n rhydd i symud i leoliad arall. Bydd yr artist yn cydweithio gyda GISDA wrth guradur arddangosfa ond rydym yn agored iawn o ran y ffordd bydd y ffotograffau yn cael eu harddangos. Hoffem i’r arddangosfa ddigwydd yn syth ar ôl terfyn Mae Gen i Go’, fel dathliad o’r prosiect a diolch i’r holl aelodau o’r gymuned a gyfrannodd.

Dyddiad cychwyn + diwedd

Cychwyn cysylltu gyda’r cyfranwyr ym mis Mawrth- yr arddangosfa i’w gael ei osod erbyn diwedd Ebrill.*** Gall dyddiadau newid***

4. Llwybrau

Y nod cyson trwy gydol Mae Gen i Go’ yw cynnwys gymaint o bobl a phosib, o bob ward yng Nghaernarfon a thu hwnt, a thrio cynnig profiad creadigol newydd i unigolion efallai na fyddai yn cael hynny fel arfer. Gwnaeth y nod yma i ni feddwl am y llwybrau sy’n cael eu cerdded gan drigolion yn ddyddiol i gyrraedd canol y dre a sut i roi profiadau cofiadwy iddyn nhw wrth gerdded y llwybrau yma. Hoffem weld beth fyddai cynigion aelodau CARN ar gyfer adfywio rhannau o ‘lwybrau Caernarfon’, yn bennaf y grisiau sy’n mynd i lawr o’r Maes tuag at K2 a rhai o’r tanffyrdd (subways) sy’n arwain i/o’r prif safle bysiau. Nid oes thema benodol ar gyfer yr adfywio hyn, dim ond rhoi profiad positif am y dre i’r unigolyn sy’n pasio heibio. Mae modd i’r gwaith fod yn waith dros dro neu parhaol, ond rhaid cymryd mewn i ystyriaeth oblygiadau o ran caniatâd cynllunio, a dilyn rheolau iechyd a diogelwch, bod ar yswiriant perthnasol a gofalu am ddiogelwch y cyhoedd. *** Hyn yn ddibynol ar sgwrs am y gwaith***

Dyddiad cychwyn + diwedd

Hoffem i’r gwaith adfywio gychwyn ar ddechrau Mawrth a bod yn barod erbyn dechrau Ebrill, pan fydd yr hyrwyddo ar gyfer y Labyrinth Synhwyrol yn digwydd.*** Gall dyddiadau newid***

Am ragor o wybodaeth neu i drafod sut i ymgeisio, cysylltwch gyda Chydlynydd CARN, Menna Thomas: thomas.menna@gmail.com <mailto:thomas.menna@gmail.com> // 07472531813 NEU Cydlynydd Mae gen i go’, Elan Rhys: elan.rhys@gisda.co.uk <mailto:elan.rhys@gisda.co.uk> // 01286 671182

CARN-images